Informace o zpracování osobních údajů

Společnost DESIGN line s.r.o., IČO 27434061, se sídlem Dělnická 194/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 112871 (dále jen „DESIGN line“), je obchodní společností, jejímž předmětem činnosti jsou zejm. návrhy interiérového designu, vypracování projektové dokumentace a realizace interiérů na klíč a poskytování s tím souvisejících služeb.
DESIGN line zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
DESIGN line je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 •     plnění smluv uzavřených se třetími subjekty, tj. zejména týkající se:
 •     vypracování návrhů interiérového designu;
 •     vypracování projektové dokumentace;
 •     realizace interiérů na klíč;
 •     dozor na stavbě
 •     nákupu a prodeje zboží

plnění zákonných povinností souvisejících s jeho činností, tj. zejména týkající se:

 •     pracovněprávní agendy;
 •     vedení účetnictví;
 •     podloženým oprávněným zájmem, tj. zejména:
 •     výběrového řízení na zaměstnance;
 •     zasílání obecných marketingových sdělení.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění smluv uzavřených s DESIGN line. Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem plnění zákonných povinností DESIGN line. V některých případech (nad rámec zákonného zpracování) mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou relevantním platným právním předpisem. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR. Bližší informace k Vašim právům stanovuje směrnice na ochranu osobních údajů DESIGN line dostupná na jeho webových stránkách.
Svá práva a požadavky uplatňujte u kontaktní osoby specifikované níže.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní adresa správce:

DESIGN line s.r.o., Dělnická 194/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, telefon: 736 630 882, e-mail: info@designline.cz.
DESIGN line pověřil níže uvedenou kontaktní osobu dohledem nad ochranou osobních údajů a plněním povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů správcem DESIGN line. Tato osoba pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.
Kontaktní osoba:

Drahoslava Šulcová, DESIGN line s.r.o., Dělnická 194/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, telefon: 736 630 882, e-mail info@designline.cz.